R. B. Kitaj, ‘Modern Painters’, 1972, Marlborough London