R. B. Kitaj, ‘Nancy and Jim Dine’, 1970, Marlborough London