Ricci Albenda, ‘bye,bye,bye,bye...’, 2015, Andrew Kreps