Richard Lytle, ‘Scouri’, 2013, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Richard Lytle, ‘Scouri’, 2013, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Richard Lytle, ‘Scouri’, 2013, FRED.GIAMPIETRO Gallery