Riusuke Fukahori, ‘Kochoumatsu’, 2015, Joshua Liner Gallery