Roberto Juarez, ‘T.E.R. Study (Jambolan)’, 1995, Rago
Roberto Juarez, ‘T.E.R. Study (Jambolan)’, 1995, Rago