Rodolfo Choperena, ‘Third Eye Chakra ’, 2016, Artemisa Gallery