Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco

Image rights: © Rodrigo Sassi, Courtesy of Gallery Nosco ltd

About Rodrigo Sassi