Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco
Rodrigo Sassi, ‘Untitled (NY)’, 2016, Gallery Nosco