Rodrigo Valenzuela, ‘Hedonic Reversal No. 11’, 2014, Upfor
Rodrigo Valenzuela, ‘Hedonic Reversal No. 11’, 2014, Upfor