Romain Bernini, ‘Vahana V’, 2016, Suzanne Tarasieve