Romain Bernini, ‘Vahana VI’, 2016, Suzanne Tarasieve