East Village, Beijing No. 18

About Rong Rong

Chinese, b. 1968, Zhangzhou, Fujian Province, China, based in Beijing, China