Roz Leibowitz, ‘National Ecstasy’, 2009, Sears-Peyton Gallery