Roz Leibowitz, ‘The Blue Light’, 2009, Sears-Peyton Gallery