Ruta Katiliute, ‘White space’, 2009, Meno niša Gallery