Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art
Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art
Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art
Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art
Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art
Ryan McGinness, ‘Women, The Polígrafa Portfolio’, 2012, New Gallery of Modern Art