Ryo Sekino, ‘Kokusho’, 2016, Micheko Galerie
Ryo Sekino, ‘Kokusho’, 2016, Micheko Galerie