Ryszard Horowitz, ‘Nedda’, 1969, Ney Gallery & Prints