Said Atabekov, ‘Adidas (from the series Steppenwolf)’, 2016, Artscoops

About Said Atabekov

Uzbek, b. 1965, Uzbekistan, based in Kazakhstan