Sally Egbert, ‘Untitled (18)’, 2002, Goya Contemporary/Goya-Girl Press