Sama Alshaibi, ‘Mur r (Passing) ’, 2010, Ayyam Gallery