Sama Alshaibi, ‘Ta’shīr (Marking)’, 2014, Ayyam Gallery