Sarah Faux, ‘White smoke rose    ’, 2018, Capsule Shanghai