Sarah Sutton, ‘Bone Dry White’, 2017, Main Street Arts
Sarah Sutton, ‘Bone Dry White’, 2017, Main Street Arts