Sarkis, ‘2017.04 Kinstugi pour Ballads’, 2017, Galerie Nathalie Obadia