Satoshi YABUUCHI, ‘Arigato-jizo/ ありがとう地蔵’, 2016, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Arigato-jizo/ ありがとう地蔵’, 2016, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Arigato-jizo/ ありがとう地蔵’, 2016, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Arigato-jizo/ ありがとう地蔵’, 2016, Y's Gallery