Satoshi YABUUCHI, ‘招杜羅童子/ shou tora doji’, 2017, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘招杜羅童子/ shou tora doji’, 2017, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘招杜羅童子/ shou tora doji’, 2017, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘招杜羅童子/ shou tora doji’, 2017, Y's Gallery