Satsuki Shibuya, ‘Evaporate’, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Evaporate’, Tappan