Satsuki Shibuya, ‘Kotva’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kotva’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kotva’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kotva’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kotva’, 2016, Tappan