Scott Ingram, ‘Untitled #42’, 2015, Elizabeth Houston Gallery