Scott Ingram, ‘Untitled #45’, 2015, Elizabeth Houston Gallery