Scott Ingram, ‘Untitled #48’, 2015, Elizabeth Houston Gallery