Scott Ingram, ‘Untitled #49’, 2015, Elizabeth Houston Gallery