Scott Pattinson, ‘Kairoi No 1 ’, 2016, Oeno Gallery