Scott Pattinson, ‘Kairoi No 10’, 2016, Oeno Gallery