Scott Pattinson, ‘Kairoi No 13 ’, 2016, Oeno Gallery