Scott Pattinson, ‘Kairoi No 14 ’, 2016, Oeno Gallery