Scott Pattinson, ‘Kairoi No 15 ’, 2016, Oeno Gallery