Scott Pattinson, ‘Kairoi No 19’, 2016, Oeno Gallery