Scott Pattinson, ‘Kairoi No 20’, 2016, Oeno Gallery