Scott Pattinson, ‘Kairoi No 22 ’, 2016, Oeno Gallery