Scott Pattinson, ‘Kairoi No 23 ’, 2016, Oeno Gallery