Scott Pattinson, ‘Kairoi No 24 ’, 2016, Oeno Gallery