Scott Pattinson, ‘Kairoi No 26 ’, 2016, Oeno Gallery