Scott Pattinson, ‘Kairoi No 28 ’, 2016, Oeno Gallery