Scott Pattinson, ‘Kairoi No 29 ’, 2016, Oeno Gallery