Scott Pattinson, ‘Kairoi No 3 ’, 2016, Oeno Gallery