Scott Pattinson, ‘Kairoi No 32’, 2016, Oeno Gallery