Scott Pattinson, ‘Kairoi No 5 ’, 2016, Oeno Gallery