Scott Pattinson, ‘Kairoi No 7 ’, 2016, Oeno Gallery